OmShantiOm
Inicio Buscar Enseñanzas Estudios Links relacionados Contacto

Nombres

Nacio

Defunción

, Aditi
, Agastya, Sabio
, Agha
, Agni
, Ahalya
, Aja, Rey
, Ajamila
, Akampana
, Aksha
, Ambarisa, Rey
, Amsuman, Rey
, Anasuya
, Añjana
, Arimardana
, Aruna
, Asamañjasa, Rey
, Ashwaspati, Rey
, Atikaya
, Atri, Sabio
, Balarama
, Bhagiratha, Rey
, Bhasakarna
, Bhrngi
, Bhusundi, Sabio
, Brhaspati, Sabio
, Chandrabhaga
, Chandrama, Sabio
, Dadhimukha
, Daksha
, Dandha
, Dasaratha, Rey
, Devaki
, Devantaka
, Devayani
, Dilipa, Rey
, Dridhasyu
, Dumraksha
, Dundubhi
, Durmukha
, Durvasa, Sabio
, Dusana
, Dwivida
, Ekatanu
, Gada
, Gadhi, Rey
, Ganesha, Señor
, Garuda
, Gautama, Maharishi
, Guha
, Hanuman
, Hiranyakashipu, Rey
, Jambavan
, Jatayu
, Jaya
, Jayanta
, Kabandha
, Kaikasi
, Kaikeyi, Reina
, Kaitabha
, Kalanemi
, Kalikamuka
, Kashyapa, Sabio
, Kausalya, Reina
, Kayadhu
, Kesari
, Ketu
, Ketumati
, Khara
, Krishna, Sri
, Kubera
, Kumbhaja, Sabio
, Kumbhakarna
, Kumbhinasi
, Kuñjara
, Kusaketu
, Kusha
, Kusika
, Lankini
, Lava
, Lopamudrá
, Madhu
, Mahisasura
, Mahodara
, Maindha
, Mali
, Malyavan
, Mandavi, Princesa
, Markandeya, Sabio
, Matali
, Matanga, Sabio
, Mayavi
, Meghanada
, Nabhaga, Rey
, Nala
, Nanda
, Nara, Sabio
, Narantaka
, Narasimha, Bhagavan
, Narayana, Dios
, Narayana, Sabio
, Nila
, Nimi, Rey
, Nirrti
, Nisatha
, Parasurama, Sabio
, Parvati, Diosa
, Pingala
, Pradyumna
, Prahasta
, Prahastra
, Prahlada
, Pratapabhanu, Rey
, Prthu, Rey
, Puru
, Pushpotyata
, Raghu, Rey
, Rahu
, Rama, Sri
, Rambha
, Rukmini
, Sabari
, Sagara, Rey
, Sahasrabahu, Rey
, Samhrada
, Sampati
, Sanaka, Sabio
, Sanandana, Sabio
, Sanatana, Sabio
, Sanatkumara, Sabio
, Sarabhanga, Sabio
, Satha
, Sesa
, Sharmishtha
, Shrutakirti, Princesa
, Shurpanakha
, Shyeni
, Siddhi
, Sruta
, Suka
, Sukesh
, Suketu, Rey
, Sumali
, Sundari
, Suparshva
, Surasa
, Susena
, Sutikshna
, Tadaka
, Tara, Reina
, Trijata
, Tripura
, Trisira
, Uma
, Urmila, Princesa
, Vali, Rey
, Valmiki, Sabio
, Vasudeva
, Vayu
, Veka
, Vijaya
, Vikata
, Vikatasya
, Vinata
, Virabhadra
, Viradha
, Vishrava, Sabio
, Vishwamitra, Sabio
, Vyasa
, Yasoda
, Yayati, Rey